Garancia Cégadatok Szállítási feltételek Adatvédelmi szabályzat BSG DIY
Dremel
fb fb fb
Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

Köszönjük, hogy megtisztelt vásárlásával, bizalmával és kívánunk BOSCH gyártmányú készülékéhez kifogástalan használatot. A készülékhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékeltünk. Kérjük, hogy készülékét az abban foglalt célokra és a leírtak figyelembevételével használja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy gépeink teljesítménye és biztonságossága csak a gépek rendeltetésszerű használata esetén és kizárólag az eredeti BOSCH tartozékok igénybevételével garantálható. A nem eredeti gyári tartozékok használatából eredő meghibásodásokért és esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben mégis rendellenességet, hibát tapasztal a készülék használata, működése közben, akkor ne használja tovább és késedelem nélkül szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Bosch Márkaszervíz Vevőszolgálatával az alábbi elérhetőségek egyikén (www.bosch.hu/szerszamgepszerviz további kérdés esetén: Tel: +36-1-879-8502 vagy info.bsc@hu.bosch.com). Tájékoztatjuk, hogy a készülék rendellenességének, hibájának felfedezését követő használatból eredő következményekért, balesetekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Jótállási feltételek:

Kötelező jótállás: Amennyiben a termék vásárlója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősül, úgy a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodására a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint:

 • 10 000.- forintot elérő, de 100 000.- forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;
 • 100 000.- forintot meghaladó, de 250 000.- forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
 • 250 000.- forint eladási ár felett három év jótállási kötelezettség terjed ki.

Ez a kötelező jótállás kiterjed minden BOSCH és DREMEL márkájú készülékre. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

Önkéntes (nyilatkozaton alapuló) jótállás: A Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., cgjsz.: 01-09-079217), mint a termék magyarországi forgalmazója (továbbiakban: Forgalmazó) a termék gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodására az alábbi nyilatkozat szerinti önkéntes jótállást vállalja:

 • Amennyiben a termék vásárlója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősül, úgy a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodására az első egy éves kötelező jótállási időn felül további 1 év önként vállalt jótállás terjed ki (összesen 24 hónap). Amennyiben a termék vásárlója a Polgári Törvénykönyv szerinti nem minősül fogyasztónak, úgy a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodására egy év önként vállalt jótállás terjed ki. Az önként vállalt jótállás kiterjed minden BOSCH és DREMEL márkájú készülékre. A jótállási határidő az újonnan vásárolt fogyasztási cikk vásárló részére történő átadásának napjával kezdődik.
 • A BOSCH (csak zöld) és Dremel márkájú készülékekre - függetlenül attól, hogy a vásárló fogyasztónak minősül avagy nem – az önként vállalt jótállási idő a termék átadásától számított összesen három évre hosszabbítható meg abban az esetben, ha a készülék felhasználása barkács/hobby jellegű volt, azaz a készüléket nem hivatásszerűen, illetve nem ipari alkalmazásra használták fel, továbbá ha a vásárló a készüléket a gyártónál regisztrálta, valamint kinyomtatott regisztrációs tanúsítvánnyal és a vásárlás dátumát igazoló számlával vagy jótállási jeggyel rendelkezik. A regisztráció BOSCH termékek esetében a www.mybosch-tools.com, Dremel termékek esetében a www.dremel.com/mydremel internetes címen a vásárlás igazolt dátumától számított 4 héten belül lehetséges. Ez az önként vállalt, kiterjesztett jótállás nem vonatkozik a készülék akkuegységére, töltőire és az egyéb együtt szállított tartozékokra. A felhasználás jellege szempontjából kizárólag a Bosch központi márkaszervizének a szakvéleménye irányadó.
 • A BOSCH professzionális elektromos kéziszerszámaira, mérőműszereire (csak kék) - függetlenül attól, hogy a vásárló fogyasztónak minősül avagy nem – az önként vállalt jótállási idő a termék átadásától számított összesen három évre hosszabbítható meg abban az esetben, ha a vásárló a készüléket a Forgalmazónál regisztrálta, kinyomtatottregisztrációstanúsítvánnyal, és a vásárlás dátumát igazoló számlával vagy jótállási jeggyel rendelkezik. A regisztráció a vásárlás igazolt dátumától számított 4 héten belül a pro360ee.bosch-professional.com címen vagy a PRO360 telefonos alkalmazás használatával lehetséges. Ez az önként vállalt, kiterjesztett jótállás nem vonatkozik az ipari akkus csavarozókra, a nagyfrekvenciás, illetve sűrített levegős szerszámokra és az egyéb együtt szállított tartozékokra.

Jótállási kötelezettség kizárása:

Nem tartozik a jótállás körébe az az eset, ha a hiba oka a teljesítés után keletkezik, így különösen, amikor a hiba szakszerűtlen üzembe helyezésből, túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, a készülék illetéktelen szakszerűtlen megbontásából, a használati-kezelési útmutatótól eltérő rendeltetésellenes használatból, vagy egyéb nem gyártási eredetű okból fakad. Nem érvényesíthető a jótállás akkor, ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el (pl. szűrő tisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, láncfeszesség beállítás, stb.) és a termék hibája ebből származik. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra a rendeltetésszerű használat természetes következményekénti elhasználódása esetén (pl. fűnyírókés, fűrészlánc, szénkefe, fűrészlap, vágótárcsa, gyalukés kopása, fogyása, kapcsolók stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

A vásárlót megillető jogok:

 • Kötelező jótállás esetén: A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa a jótállási idő végéig a választása szerint az eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén vagy a Forgalmazó kijelölt szervizénél közvetlenül is a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan kiállítása a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ez esetben a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a fogyasztó bemutatja, és a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

  Jótállás keretebe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

  • A fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
  • Ha az eladó kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül; a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti vagy elállhat a szerződéstől, jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincshelye.
  • Ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában) a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, illetve, ha a fogyasztó a Ptk. 6:159. § (2) b) alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére mással kijavíttatni), a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, (a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában) a vállalkozás köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Kicserélés esetén a hibás gép, valamint tartozékai a szervizben maradnak. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el a le és felszerelésről, valamint a szállításról az eladó gondoskodik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Az eladó a fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni és a fogyasztási cikket elismervény ellenében kell átvenni a 19/2014.(IV-29.) NGMrendelet 4. § és 6. § által előírt tartalommal. A jegyzőkönyv másolatát és az átvételi elismervény egy példányát a fogyasztó számára az eladó köteles átadni. A kijavítás - a gyári minőség biztosítása érdekében - a BOSCH Központi Márkaszervizében történik. A kijavított vagy csere készüléket a Forgalmazó juttatja vissza a beküldő címére. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Bosch Központi Márkaszerviz Vevőszolgálatánál (www.bosch.hu/szerszamgepszerviz) közvetlenül is érvényesítheti. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az eladó a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 • Önkéntes (nyilatkozaton alapuló) jótállás esetén: Az önként vállalt jótállásra nem alkalmazandóak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm, rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai. Az önként vállalt időszakra vonatkozó jótállási igényt a Forgalmazó felé kizárólag a jótállási jegy és a fizetési bizonylat bemutatásával együtt lehet érvényesíteni. A jótállási igényt a Bosch Központi Márkaszerviz Vevőszolgálatánál kell bejelenteni (www.bosch.hu/szerszamgepszerviz további kérdés esetén: Tel: +36-1-879-85-02 vagy info.bsc@hu.bosch.com) Az önkéntes jótállás keretében a Forgalmazó kötelezettsége a vásárló felé kizárólag a fogyasztási cikk kijavítására vagy kicserélésére korlátozódik. A kijavítás vagy kicserélés között a Forgalmazó jogosult dönteni. Amennyiben a Forgalmazó a kijavítás mellett dönt, ennek során a termékbe kizárólag új, vagy azzal egyenértékű felújított, gyári alkatrész kerülhet beépítésre. A kijavítást, illetve kicserélést a Forgalmazó az igény bejelentésétől számított 90 napon belül köteles elvégezni. Az önként vállalt jótállás a teljes fogyasztási cikk, vagy annak egy részének kicserélése vagy kijavítása esetén a cseretermékre, illetve a kijavított, kicserélt részekre nem vonatkozik, esetükben a kötelező jótállás szabályai alkalmazandóak. Az önként vállalt jótállás nem érinti a vásárló jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését, melyek a vásárlót az adott jog kötelezettjével szemben (pl. forgalmazó, gyártó) jogszabály alapján egyébként térítésmentesen megilletik.

Aktualizálva: 2022.08.03.

Hírek, aktualitások
Hírek, aktualitások
Akciós ajánlatok
Letöltések
Letöltések
Garancia

Hírlevél

Elérhetőségek

Promise Kft., 4026 Debrecen, Mester u. 2.
Telefon:
36 (52) 448 800
Mobil:
36 (20) 311 1995
E-mail:
info@onlineszerszam.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Szombat: 9.00-12.00
© 2007-2024 Onlineszerszam Promise Kft. Minden jog fenntartva | Impresszum WebDeb
dn dn dn dn dn dn dn dn dn
slider
Telefon
06 20 311 1995
Email
info@onlineszerszam.hu
Elérhetőségek