Garancia Cégadatok Szállítási feltételek Adatvédelmi szabályzat BSG DIY
Dremel
fb fb fb
Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

Köszönjük, hogy megtisztelt vásárlásával, bizalmával és kívánunk BOSCH gyártmányú készülékéhez kifogástalan használatot. A készülékhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékeltünk. Kérjük, hogy készülékét az abban foglalt célokra és a leírtak figyelembevételével használja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy gépeink teljesítménye és biztonságossága csak a gépek rendeltetésszerű használata esetén és kizárólag az eredeti BOSCH tartozékok igénybevételével garantálható. A nem eredeti gyári tartozékok használatából eredő meghibásodásokért és esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben mégis rendellenességet, hibát tapasztal a készülék használata, működése közben, akkor ne használja tovább és késedelem nélkül szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Bosch Márkaszervíz Vevőszolgálatával az alábbi elérhetőségek egyikén (www.bosch.hu/szerszamgepszerviz további kérdés esetén: Tel: +36-1-879-8502 vagy info.bsc@hu.bosch.com). Tájékoztatjuk, hogy a készülék rendellenességének, hibájának felfedezését követő használatból eredő következményekért, balesetekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Jótállási feltételek:

Kötelező jótállás: Amennyiben a termék vásárlója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősül, úgy a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodására a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint:

 • 10 000.- forintot elérő, de 100 000.- forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;
 • 100 000.- forintot meghaladó, de 250 000.- forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
 • 250 000.- forint eladási ár felett három év jótállási kötelezettség terjed ki.

Önkéntes (nyilatkozaton alapuló) jótállás: A Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., cgjsz.: 01-09-079217), mint a termék magyarországi forgalmazója (továbbiakban: Forgalmazó) a termék gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodására az alábbi nyilatkozat szerinti önkéntes jótállást vállalja:

 • Amennyiben a termék vásárlója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősül, úgy a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodására az első egy éves kötelező jótállási időn felül további 1 év önként vállalt jótállás terjed ki (összesen 24 hónap). Amennyiben a termék vásárlója a Polgári Törvénykönyv szerinti nem minősül fogyasztónak, úgy a termék gyártási és/vagy anyaghibájából eredő meghibásodására egy év önként vállalt jótállás terjed ki. Az önként vállalt jótállás kiterjed minden BOSCH és DREMEL márkájú készülékre. A jótállási határidő az újonnan vásárolt fogyasztási cikk vásárló részére történő átadásának napjával kezdődik.
 • A BOSCH (csak zöld) márkájú készülékekre - függetlenül attól, hogy a vásárló fogyasztónak minősül avagy nem – az önként vállalt jótállási idő a termék átadásától számított összesen három évre hosszabbítható meg abban az esetben, ha a készülék felhasználása barkács/hobby jellegű volt, azaz a készüléket nem hivatásszerűn, illetve nem ipari alkalmazásra használták fel, továbbá ha a vásárló a készüléket a Forgalmazónál regisztrálta (kivétel Dremel), kinyomtatott regisztrációs tanúsítvánnyal és a vásárlás dátumát igazoló számlával vagy jótállási jeggyel rendelkezik. A regisztráció a vásárlás igazolt dátumától számított 4 héten belül a www.MyBosch-Tools.com internetes címen lehetséges. Ez az önként vállalt, kiterjesztett jótállás nem vonatkozik a készülék akkuegységére, töltőire és az egyéb együtt szállított tartozékokra. A felhasználás jellege szempontjából kizárólag a Bosch központi márkaszervizének a szakvéleménye irányadó.
 • A BOSCH professzionális elektromos kéziszerszámaira, mérőműszereire (csak kék) - függetlenül attól, hogy a vásárló fogyasztónak minősül avagy nem – az önként vállalt jótállási idő a termék átadásától számított összesen három évre hosszabbítható meg abban az esetben ha a vásárló a készüléket a Forgalmazónál regisztrálta, kinyomtatott regisztrációs tanúsítvánnyal, és a vásárlás dátumát igazoló számlával vagy jótállási jeggyel rendelkezik. A regisztráció a vásárlás igazolt dátumától számított 4 héten belül a www.bosch-pt.com/warranty internetes címen lehetséges. Ez az önként vállalt, kiterjesztett jótállás nem vonatkozik a nagyipari akkus csavarozókra, a nagyfrekvenciás, illetve sűrített levegős szerszámokra és az egyéb együtt szállított tartozékokra.

Jótállási kötelezettség kizárása:

Kötelező jótállás: Nem tartozik a jótállás körébe az az eset, ha a hiba oka a teljesítés után keletkezik, így különösen, amikor a hiba szakszerűtlen üzembe helyezésből, túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, a készülék illetéktelen szakszerűtlen megbontásából, a használati-kezelési útmutatótól eltérő rendeltetésellenes használatból, vagy egyéb nem gyártási eredetű okból fakad. Nem érvényesíthető a jótállás akkor, ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el (pl. szűrő tisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, láncfeszesség beállítás, stb.) és a termék hibája ebből származik. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra a rendeltetésszerű használat természetes következményekénti elhasználódása esetén (pl. fűnyírókés, fűrészlánc, szénkefe, fűrészlap, vágótárcsa, gyalukés kopása, fogyása, kapcsolók stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

A vásárlót megillető jogok:

 • Kötelező jótállás esetén: A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa a jótállási idő végéig a választása szerint az eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén vagy a Forgalmazó kijelölt szervizénél közvetlenül is a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan kiállítása a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Ez esetben a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a fogyasztó bemutatja, és a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

  Jótállás keretebe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

  • elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
  • ha az eladó kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül; a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Kicserélés esetén a hibás gép, valamint tartozékai a szervizben maradnak. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el a le és felszerelésről, valamint a szállításról az eladó gondoskodik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Az eladó a fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni és a fogyasztási cikket elismervény ellenében kell átvenni a 19/2014. (IV-29.) NGM rendelet 4. § és 6. § által előírt tartalommal. A jegyzőkönyv másolatát és az átvételi elismervény egy példányát a fogyasztó számára az eladó köteles átadni A kijavítás - a gyári minőség biztosítása érdekében - a BOSCH Központi Márkaszervizében történik. A kijavított vagy csere készüléket a Forgalmazó juttatja vissza a beküldő címére. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Bosch Központi Márkaszerviz Vevőszolgálatánál (www.bosch.hu/szerszamgepszerviz) közvetlenül is érvényesítheti. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az eladó a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti

 • Önkéntes (nyilatkozaton alapuló) jótállás esetén: Az önként vállalt jótállásra nem alkalmazandóak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm, rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai. Az önként vállalt időszakra vonatkozó jótállási igényt a Forgalmazó felé kizárólag a jótállási jegy és a fizetési bizonylat bemutatásával együtt lehet érvényesíteni. A jótállási igényt a Bosch Központi Márkaszerviz Vevőszolgálatánál kell bejelenteni (www.bosch.hu/szerszamgepszerviz további kérdés esetén: Tel: +36 1 8798502 vagy info.bsc@hu.bosch.com) Az önkéntes jótállás keretében a Forgalmazó kötelezettsége a vásárló felé kizárólag a fogyasztási cikk kijavítására vagy kicserélésére korlátozódik. A kijavítás vagy kicserélés között a Forgalmazó jogosult dönteni. Amennyiben a Forgalmazó a kijavítás mellett dönt, ennek során a termékbe kizárólag új, vagy azzal egyenértékű felújított, gyári alkatrész kerülhet beépítésre. A kijavítást, illetve kicserélést a Forgalmazó az igény bejelentésétől számított 90 napon belül köteles elvégezni. Az önként vállalt jótállás a teljes fogyasztási cikk, vagy annak egy részének kicserélése vagy kijavítása esetén a cseretermékre, illetve a kijavított, kicserélt részekre nem vonatkozik, esetükben a kötelező jótállás szabályai alkalmazandóak. Az önként vállalt jótállás nem érinti a vásárló jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági illetve kártérítési - jogainak érvényesítését, melyek a vásárlót az adott jog kötelezettjével szemben (pl. forgalmazó, gyártó) jogszabály alapján egyébként megilletik.
Hírek, aktualitások
Hírek, aktualitások
Akciós ajánlatok
Letöltések
Letöltések
Garancia

Hírlevél

Elérhetőségek

Promise Kft., 4026 Debrecen, Mester u. 2.
Telefon:
36 (52) 448 800
Mobil:
36 (20) 311 1995
E-mail:
info@onlineszerszam.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Szombat: 9.00-12.00
© 2007-2021 Onlineszerszam Promise Kft. Minden jog fenntartva | Impresszum WebDeb
dn dn dn dn dn dn dn dn dn
slider
Telefon
06 20 311 1995
Email
info@onlineszerszam.hu
Elérhetőségek