Garancia Cégadatok Szállítási feltételek Adatvédelmi szabályzat BSG DIY
Dremel
fb fb fb
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

amely készült a PROMISE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság azon vevői részére, akik on-line vásárolnak a https://onlineszerszam.hu weboldalon keresztül.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként a működése során vevő partnerei, a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét rendkívül fontosnak tartja. Erre figyelemmel a hatályos magyar és európai jogi rendelkezések betartása céljából és érdekében az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik Társaságunk honlapján található információk alapján kívánják velünk felvenni a kapcsolatot azzal, hogy amennyiben Ön szerződő partnerünk lesz, úgy az alábbi adatkezeléseken túlmenően a szerződéses jogviszonyból eredő adatkezelés kapcsán a szerződés aláírásakor külön tájékoztatót kap:

Ki az Adatkezelő?

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában a PROMISE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PROMISE Kft.), amely társaságot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg.09-09-002724 szám alatt tartja nyilván. Az Adatkezelő


Adószáma: 1152022-2-09
Telefonszáma: +36 52 448 800
E-mail címe:
Székhelye: 4026 Debrecen, Mester utca 2.

Milyen adatfeldolgozókkal működünk együtt?

Tárhelyszolgáltatónk a WebDeb Engine Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (WebDeb Engine Kft.), amely társaságot a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg.09-09-022359 szám alatt tartja nyilván a cégjegyzékben. Az adatfeldolgozó


Adószáma: 23744299-2-09
Telefonszáma: +36 30 4509705 (programozás)
+36 20 5452530 (grafikai tervezés)
E-mail címe:
Székhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 38/A. 4. em. 1.

Társaságunk a weboldalon rendelt áruk kiszállítása során a GLS Hungária Korlátolt Felelősségű társaság (GLS Hungária Kft.) szolgáltatásait veszi igénybe, amely társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-721055 cégjegyzékszám alatt tartja nyilván a cégjegyzékben. Az adatfeldolgozó


Adószáma: 13148070-2-42
Telefonszáma: +36 1 8050265
E-mail címe:
Székhelye: 1174 Budapest, Széchenyi utca 18/B.

Társaságunk könyvelését Nagy Erika egyéni vállalkozó végzi, akinek székhelye: 4002 Debrecen, Zápor utca 8., e-mail címe: erika.nagy04@gmail.com.

Ki az adatvédelemért felelős személy?

Társaságunknál az adatvédelemért felelős személy Balogh Tamás ügyvezető, akinek elérhetőségi adatai megegyeznek az Adatkezelő elérhetőségi adataival.

Kik az Érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Érintett lehet Ön társaságunk esetén akkor, ha Ön a vevőnk, vagy jogi személy vevőnk kapcsolattartója.

Miért és mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Erre a kérdésre a válasz az attól függ, hogy Ön hogyan került velünk kapcsolatba. Társaságunk adatkezelési tevékenységei során az alábbi adatait kezeljük:

I. Egyszeri információkérés
Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor társaságunkat jelen weblap adatai alapján e-mail útján megkeresi. Társaságunk a kérése teljesítése során kizárólag akkor kérhet többletadatokat, ha a kért információ szolgáltatásához az Ön pontosabb beazonosítása szükséges. Egyszeri információkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha társaságunktól információt kér a személyes adatainak megadása mellett. Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli egyszeri információkérés során:

 • 1.) Az Ön által megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő információt tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.
 • 2.) Az Ön által megadott telefonszám és/vagy e-mail cím, amely adatok kezelésének célja az Önnel történő kapcsolattartás az információ nyújtása során.
 • 3.) Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
 • 4.) Amennyiben az Ön által feltett kérdés ügyvédi vagy üzleti titkot érint, úgy társaságunk vizsgálja, hogy Ön jogosult-e a kért információhoz történő hozzáféréshez. Amennyiben az 1-3. alatti adatokból nem derül ki ezen jogosultság egyértelműen, úgy társaságunk Öntől az alábbi adatokat kéri el abból a célból, hogy a válaszra való jogosultságát megállapítsa: születési név, születési hely, idő, anyja neve. A többletadatok megadása szintén az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, annak elmaradása esetén azonban társaságunk az adatszolgáltatás teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot bocsát ki, amely szerint az adatszolgáltatás nem valósulhat meg, és amelyben az adatszolgáltatás megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítjük.

Ezeket az adatokat társaságunk, mint Adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásáig kezeli, azaz azokat töröljük, amint a kérdése az Ön számára megnyugtató módon, teljes körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor, amikor társaságunk kibocsátja az adatszolgáltatást megtagadó, jogszabály megjelölésével megfelelően alátámasztott nyilatkozatát. Az adatok megismerésére jogosult Társaságunk ügyvezetője, valamint a kérdés megválaszolására kijelölt munkavállaló.

II. Szerződés megkötése
Vevőinkkel a szerződés általános szerződési feltételekkel, nem írásban jön létre. A szerződés megkötése során Ön akkor lesz érintett, ha

 • a) magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként vevőnk vagy szervizszolgáltatásunkat megrendelő személy,
 • b) jogi személy vevőnk (megrendelőnk) vezető tisztségviselője, vagy
 • c) jogi személy vevőnk (megrendelőnk) által kijelölt kapcsolattartó

Társaságunk az alábbi adatokat kezeli szerződéskötés során:

 • a) amennyiben a vevő (megrendelő) Ön, mint egyéni vállalkozó vagy magánszemély:
  • a. név, születési név, születési hely és születési idő, anyja neve, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma (ha egyéni vállalkozó), adószáma (ha egyéni vállalkozó), valamint székhelye (ha egyéni vállalkozó), avagy lakcíme, amely adatok kezelésének célja az Ön azonosítása szerződő partnerként. Az adatokat ebben az esetben Ön bocsátja rendelkezésünkre akként, hogy szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatában ezen adatokról tájékoztat bennünket, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételét hatósági igazolással igazolja.
  • b. névaláírása, amely adat kezelésének a célja a szerződés létrejöttének igazolása. Az adatot Ön bocsátja rendelkezésünkre a szerződés, vagy megrendelőlap aláírásával.
 • b) amennyiben Ön a vevőnk (megrendelőnk) képviseletében jár el a szerződés aláíró természetes személyként:
  • a. név, amely adat célja az Ön azonosítása, képviseleti jogának megállapítása. Az adatot az ingyenesen elérhető Cégjegyzékből, vagy az Ön nyilatkozata alapján szerezzük be.
  • b. beosztás, amely adat célja annak meghatározása, hogy Ön milyen minőségben képviseli a velünk szerződő Megbízót. Az adatot az ingyenesen elérhető Cégjegyzékből történő lekérdezéssel, vagy az Ön nyilatkozata alapján szerezzük be.
  • c. névaláírása, amely adat kezelésének a célja a szerződés létrejöttének igazolása. Az adatot Ön bocsátja rendelkezésünkre a szerződés aláírásával.
 • c. névaláírása, amely adat kezelésének a célja a szerződés létrejöttének igazolása. Az adatot Ön bocsátja rendelkezésünkre a szerződés aláírásával.
  • a. név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása és a kapcsolattartás. Az adatot a vevőnk (megrendelőnk) bocsátja rendelkezésünkre.
  • b. telefonszám, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása és a kapcsolattartás. Az adatot a vevőnk (megrendelőnk) bocsátja rendelkezésünkre.
  • c. e-mail cím, amely adat kezelésének célja az Önnel történő kapcsolattartás. Az adatot a vevőnk (megrendelőnk) bocsátja rendelkezésünkre.
 • d) előfordulhat, hogy az Öntől megrendelt termékünk vagy szolgáltatásunk annyira egyedi, hogy a termék, vagy a szolgáltatás tárgya is azonosítja Önt, ebben az esetben a termék, vagy szolgáltatás megjelölését is személyes adatként kezeljük, amely adat kezelésének a célja a szerződés kereteinek meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a) amennyiben Ön a szerződő fél, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél.
 • b) amennyiben Ön a szerződő vevőnk (megrendelőnk) képviseletében eljáró természetes személy, úgy Ön a vevőnk képviseletét a Ptk. 3:21. §-ban foglaltakra figyelemmel, jogszabályi kötelezettsége teljesítése körében törvényes képviselőként látja el, amelynek alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltan került meghatározásra, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön törvényesen képviseli a felet.
 • c) amennyiben Ön a szerződő vevőnk által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy, úgy az adatkezelés jogalapja az Önt kapcsolattartóként kijelölő társaság jogos érdeke.

Az adatai megismerésére szerződéskötés esetén kizárólag az alábbi személyek, szervek jogosultak:

 • - társaságunk ügyvezetője, szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói,
 • - a szerződésben megjelölt teljesítési segéd,
 • - társaságunk szerződést véleményező jogi képviselője,
 • - hatósági ellenőrzés során eljáró hatóság, illetve annak képviselője.

Az adatkezelés időtartama: A fenti, az Önnel kötendő szerződésben rögzített adatokat társaságunk a szerződés teljesítését vagy egyéb okból történő megszűnését követő 5 évig őrzi, kivéve, ha a szerződésből eredően közöttünk jogvita alakult ki. Ebben az esetben az őrzés határideje a jogvita lezárását követő 5 év. Az őrzési határidő a Ptk. általános elévülési szabályain alapul. Az 5 év leteltét követően Társaságunk a papír alapú adathordozót P-3 biztonsági fokozatú iratmegsemmisítővel megsemmisíti, vagy iratmegsemmisítést végző cégnek adja át megsemmisítés céljából, az elektronikusan nyilvántartott adatait a rendszerből törli. Az adattörlés módja: Elektronikusan a nyilvántartó rendszerünkben rögzített dokumentum vagy egyéb adatok törlése, papír alapon az adathordozó P-3 biztonsági fokozatú iratmegsemmisítővel történő megsemmisítése.

III. Kapcsolattartás
A kapcsolattartás célja a szerződés teljesítése. Kapcsolattartás esetén Ön akkor lesz érintett, ha a szerződés kapcsán Ön került kijelölésre kapcsolattartóként. Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli szerződéskötés során:

 • a) név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása. Az adatot Ön, vagy az Önt kapcsolattartóként kijelölő vevőnk (megrendelőnk) bocsátja rendelkezésünkre.
 • b) telefonszám, e-mail cím, amely adatok kezelésének célja a kapcsolattartás. Az adatot Ön, vagy az Önt kapcsolattartóként kijelölő vevőnk (megrendelőnk) bocsátja rendelkezésünkre.
 • c) ritkán előfordul, hogy kapcsolattartási címként postacímet is kezelünk, amely adat kezelésének a célja a kapcsolattartás. A postacímet minden esetben Ön bocsátja rendelkezésünkre.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.
Az adatai megismerésére kapcsolattartás esetén kizárólag az alábbi személyek, szervek jogosultak:

 • - társaságunk ügyvezetője, szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói,
 • - a szerződésben megjelölt teljesítési segéd

Az adatkezelés időtartama: A szerződés mindkét fél általi teljesítését követő nap.

IV. Ajánlatkérés
Az ajánlatkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor társaságunkhoz valamely szolgáltatásunk igénybevétele céljából ajánlatkéréssel fordul. Ajánlatkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha természetes személyként a társaságunktól bármely általunk forgalmazott termék, illetve bármely szolgáltatásunk kapcsán ajánlatot kér, és ennek során személyes adatait megadja.
Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli ajánlatkérés során:

 • 1.) Az Ön által megadott név, amely adat kezelésének célja az Ön azonosítása annak érdekében, hogy Önnek a megfelelő ajánlatot tudjuk nyújtani és Önnel a kapcsolatot tudjuk tartani.
 • 2.) Az Ön által megadott telefonszám és/vagy e-mail cím, amely adatok kezelésének célja az Önnel történő kapcsolattartás az ajánlattétel során.
 • 3.) Az Ön által feltett kérdés tartalma, amely adat kezelésének a célja a válaszadás.
 • 4.) Az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás, vagy megvásárolni kívánt termék megjelölése, amely adat kezelésének célja az, hogy a megfelelő szolgáltatásra, termékre adjunk ajánlatot.
 • 5.) Az Ön által megjelölt teljesítési határidő, amely adat kezelésének célja az Ön igényein alapuló ajánlat megtétele.
 • 6.) Az Ön által megjelölt speciális igények, amely adat kezelésének célja szintén az Ön igényein alapuló ajánlat megtétele.

Ezeket az adatokat társaságunk, mint Adatkezelő kizárólag az ajánlat érvényességi idejének lejártáig kezeli, azaz azokat töröljük az általunk tett ajánlatban szereplő határidőt követő munkanapon. Az adatokhoz kizárólag társaságunk ügyvezetője, illetve az ajánlat adásában részt vevő munkatársunk fér hozzá.

V. Megrendelés leadása
A megrendelés leadása során az adatokat az Érintett szolgáltatja részünkre, amikor a társaságunktól akár személyes megjelenés során, akár telefonon, akár a társaságunk részére küldött e-mail útján a megrendelés folyamatát kezdeményezi. Megrendelés során Ön akkor lesz Érintett, ha személyes adatai megadásával társaságunktól
Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli megrendelés leadása során:

adat megnevezése adatkezelés célja
Név Név az Ön azonosítása
Értesítési telefonszám kapcsolattartás
E-mail cím kapcsolattartás
Számlázási név (az adat kizárólag akkor személyes adat, ha az Ön nevét tartalmazza) számla kiállítása
Számlázási cím (az adat kizárólag akkor személyes adat, ha az Ön lakcímét vagy tartózkodási helyét tartalmazza) számla kiállítása
Szállítási név szerződés teljesítése
Szállítási cím szerződés teljesítése
Megrendelt termék, szolgáltatás megnevezése szerződés teljesítése
Megrendelt termék darabszáma szerződés teljesítése
Megrendelt termék egységára, teljes vételára számla kiállítása
Megrendelés leadásának időpontja határidők nyomonkövetése, szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés megkötése és teljesítése. Az adatkezelés időtartama: A teljesített megrendelés kapcsán kiállított számla kiállításától számított 8 év. A megrendelést a számlával együtt kezeljük. Adattovábbítás: nincs. A megrendelés során megadott adataihoz ügyvezetőnk, valamint a teljesítésért felelős alkalmazottunk, továbbá – tekintettel arra, hogy azt az on-line rendszer őrzi – a tárhelyszogláltató rendszergazdája fér hozzá.

VI. Megrendelés visszaigazolása
A megrendelés visszaigazolásához szükséges adatokat Ön a megrendelés leadása során szolgáltatja részünkre, amikor a megrendelés folyamatát kezdeményezi. Megrendelés visszaigazolása során Ön akkor lesz Érintett, ha társaságunknál vásárlást kezdeményez magánszemélyként, vagy amennyiben jogi személy kapcsolattartójaként részünkre a saját értesítési adatait (telefonszám, e-mail cím) bocsátja rendelkezésre. Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli megrendelés visszaigazolása során:

adat megnevezése adatkezelés célja
Név az Ön azonosítása
Értesítési telefonszám kapcsolattartás
E-mail cím kapcsolattartás
Számlázási név (az adat kizárólag akkor személyes adat, ha az Ön nevét tartalmazza) számla kiállítása
Számlázási cím (az adat kizárólag akkor személyes adat, ha az Ön lakcímét vagy tartózkodási helyét tartalmazza) számla kiállítása
Szállítási név a megadott adat visszaigazolása a szerződés teljesíthetősége érdekében
Szállításai cím a megadott adat visszaigazolása a szerződés teljesíthetősége érdekében
Megrendelt termék, szolgáltatás megnevezése szerződés teljesítése
Megrendelt termék darabszáma szerződés teljesítése
Megrendelt termék egységára, teljes vételára számla kiállítása
Várható átvétel időpontja szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: adásvételi szerződés megkötése és teljesítése. Az adatkezelés időtartama: A rendelés kapcsán kiállított számla esedékességétől számított 8 év. A megrendelés során megadott adataihoz a rendelés teljesítésében részt vevő alkalmazottaink és ügyvezetőnk, valamint – tekintettel arra, hogy azt az on-line rendszer őrzi – a tárhelyszolgáltató rendszergazdája fér hozzá.

VII. Egyszeri információkérés
Társaságunk a tevékenységét a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok keretei között végzi, erre figyelemmel a termékértékesítés kapcsán számlát állítunk ki, amelynek kiállítása, és így az Ön adatai kezelésének jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §. Számlázás során Ön akkor lesz Érintett, ha a számla az Ön nevére, vagy olyan cég nevére szól, amely cég neve az Ön nevét tartalmazza. Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli számlázás során:

adat megnevezése adatkezelés célja
Számlázási név számla kiállítása
Számlázási cím számla kiállítása
Megrendelt termék megnevezése számla kiállítása
Megrendelt termék darabszáma számla kiállítása
Megrendelt termék egységára, teljes vételára számla kiállítása
Adószám (kizárólag akkor minősül személyes adatnak, ha Ön egyéni vállalkozó vagy ún. adószámos magánszemély) számla kiállítása

Ezeket az adatokat Társaságunk, mint Adatkezelő a Számvitel tv. rendelkezésének megfelelő őrzési határidőig, azaz a számla esedékességétől számított 8 évig tárolja. A számlákban szereplő személyes adatok a társaságunk könyvelőjét végző egyéni vállalkozó részére kerülnek továbbításra, amely adattovábbítás jogalapja a könyvelővel kötött szerződés teljesítése. A számlaadatok megismerésére Társaságunk ügyvezetője, a számlát kibocsátó munkavállaló, valamint a társaságunk könyvelést végző könyvelője jogosult, továbbá esetleges hatósági ellenőrzés során az eljáró hatóság képviselője.

VIII. Panaszkezelés
Panaszkezelés során az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor a Társaságunk tevékenységével, vagy annak valamely részével szemben panaszt nyújt be hozzánk. Panaszkezelés során Ön akkor lesz Érintett, ha a panaszt Ön terjeszti elő. A panaszkezelés során az adatokat Ön szolgáltatja részünkre. Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli panaszkezelése során:

adat megnevezése adatkezelés célja
Név az Ön azonosítása
Panasz tartalma a panaszolt tevékenység mindkét fél számára megnyugtató módon történő rendezése
Panaszbejelentés időpontja a panasz nyilvántartásba vétele
Panasz megoldásának időpontja a panasz lezárása a panasznyilvántartásban
Kapcsolódó szerződés a panaszolt eset azonosítása

A panaszkezelés során elképzelhető, hogy a fentieken túlmenően egyéb adatokat is kezelünk, függően a panasz tartalmától, pl. amennyiben panasza fizetési hiányosságok miatt került előterjesztésre, úgy a panaszkezelés során a szerződésben korábban megadott bankszámlaszámát is felhasználhatjuk annak érdekében, hogy feltárjuk a mulasztásunk okait. Az adatkezelés jogalapja: A Ptk. 6:138. §-ban foglalt kötelezettségünk teljesítése, amely jogszabályhely előírja, hogy a szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére. Az adatkezelés időtartama: A panasz lezárását követő 5 év, a Ptk. általános elévülési szabályai szerint. Panaszkezelés során adattovábbítás abban az esetben történik, ha a panaszt az Ön számára társaságunk nem tudja megnyugtató módon rendezni, és ennek kapcsán hatósági, bírósági eljárást kezdeményez. Ekkor az eljáró hatóság, bíróság részére az adatokat átadjuk, amely adattovábbítás jogalapja a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény bizonyítási kötelezettséget előíró szabályozása. Panaszkezelés során az általunk kezelt adatokat Társaságunk ügyvezetőjén és a panasz kezelésére jogosult alkalmazottain túlmenően megismerheti a jogi képviselőnk, illetve azon hatóság, amely – a panasz esetlegesen Ön számára nem megnyugtató módon történő rendezése esetén – az Ön megkeresése alapján eljár.

XI. Termékek kiszállítása
A termékek kiszállításához szükséges adatokat Ön bocsátja rendelkezésünkre, amikor megrendelése során megadja a szállítási nevét és címét, valamint telefonszámát. Termékek kiszállítása során Ön akkor lesz Érintett, ha a termékeket az Ön nevére és címére kéri szállítani. Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a termékek kiszállítása során:

adat megnevezése adatkezelés célja
Szállítási név az Ön azonosítása
Szállítási cím a szerződés teljesítése
Csomag mérete a szerződés teljesítése
Csomag tartalma amennyiben a futárszolgálat kéri feltüntetni a csomagoláson
Csomag egyedi azonosítója szerződés teljesítése
Átadás dátuma futárszolgálat részére szerződés teljesítésének nyomon követése
Telefonszám Futárral történő kapcsolatfelvétel

Adattovábbítás: Társaságunk a szállításhoz szükséges adatokat a futárszolgálat részére átadja. Az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése. Kiszállítás során az általunk kezelt adatokat Társaságunk ügyvezetőjén és az értékesítésben részt vevő alkalmazottain túlmenően megismerheti a futárszolgálat.

X. Megrendelt termékek kifizetése
A termékek kifizetése során Ön adatokat szolgáltat részünkre, amely adatokat az alábbiak szerint kezeljük. Termékek kifizetése során Ön akkor lesz Érintett, ha a termékeket az Ön lakossági bankszámlájáról, az Ön nevére kiállított bankkártyával vagy Ön személyesen készpénzben fizeti ki. Készpénzes fizetés esetén Önről nem kezelünk adatokat. Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a termékek árának bankszámláról történő kiegyenlítése során:

adat megnevezése adatkezelés célja
Számlatulajdonos neve az Ön azonosítása
Számlaszám az Ön fizetésének azonosítása
Fizetett összeg az Ön fizetésének azonosítása
Rendelésszám az Ön fizetésének azonosítása
Fizetés dátuma szerződés teljesítésének nyomon követése

Az adatkezelés jogalapja: az adásvételi szerződés teljesítése. Az adatkezelés időtartama: A fizetéssel érintett adóévet követő 8 év. Adattovábbítás: Társaságunk a fizetés során megkapott adatokat a bankszámlakivonat továbbításával a könyvelő részére továbbítja. A fizetés kapcsán az általunk kezelt adatokat Társaságunk ügyvezetőjén és az értékesítésben részt vevő alkalmazottain túlmenően megismerheti a könyvelő. Amennyiben Ön bankkártyával fizeti ki a megrendelést, úgy az üzletünkben használt terminál útján továbbításra kerülnek a tranzakció adatai (tranzakció azonosító, bankkártyaszám, kártya lejáratának időpontja, kártya típusa, kártyabirtokos neve, fizetett összeg) a bankkártyás fizetést lehetővé tévő adatkezelőnk részére.

Kezeljük-e máshogy az Ön adatait?

Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezeljük, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztük külön – nem továbbítjuk. Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keresi meg társaságunkat. Társaságunk ebben az esetben az Ön adatait kizárólag abban a körben és mértékben továbbítja, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. Amennyiben a szerződésből eredően Társaságunk és Ön, vagy az Ön által képviselt vevőnk, vagy az Önt kijelölő vevőnk között jogvita alakul ki, úgy a szerződés a jogvita eldöntésére jogosult bíróság vagy mediátor részére átadásra kerül. Ennek célja a társaságunk jogos érdeke.

Milyen jogok illetik meg Önt?


4.1. Hozzáféréshez való jog
E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezeljük, ezen adatokhoz hogy jutottunk hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottuk, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést.
4.2. Helyesbítéshez való jog
E jog gyakorlása esetén Ön kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. Társaságunk a fenti adatokat az Ön kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles helyesbíteni. Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában. Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérjük, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek!
4.3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog
E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét. Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze. Például Ön kérheti az e-mail címének vagy a telefonszámának a törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a megkötött szerződést a kapcsolattartás hiánya miatt nem tudjuk teljesíteni, erre figyelemmel a köztünk lévő szerződés Önnek felróható okból szűnik meg.
4.4. Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)
Ha Ön a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti. Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Például ha szerződés kötése érdekében bocsátotta rendelkezésünkre adatait, azonban a szerződés mégsem jött létre, így az adatkezelés célja nem valósult meg, az adatkezelés jogellenessé válhat a szerződés aláírásának tervezett napja után. Azonban ha Ön úgy nyilatkozik, hogy adatait nem kéri törölni, úgy az Adatkezelő nyilvántartásában azok továbbra is szerepelnek, így ha legközelebb szerződéskötési szándékkal keresi meg társaságunkat, úgy adatait újra már nem kell felvennünk, elegendő azok pontosítása. Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérjük, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg! Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben. A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni. Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.
4.5. Tiltakozás joga
Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő nem használja. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal, statisztikai céllal adatot nem kezel.
4.6. Hatósághoz fordulás joga
Ön az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 1 3911400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
4.7. Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük az Ön jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően Ön az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

Fentieken túlmenően Önt megilleti a tájékoztatáshoz való jog, amelyet társaságunk a jelen tájékoztatóval teljesít.

Debrecen, 2019. január 28. napján

Promise Kft.

Adatkezelő

Hírek, aktualitások
Hírek, aktualitások
Akciós ajánlatok
Letöltések
Letöltések
Garancia

Hírlevél

Elérhetőségek

Promise Kft., 4026 Debrecen, Mester u. 2.
Telefon:
36 (52) 448 800
Mobil:
36 (20) 311 1995
E-mail:
info@onlineszerszam.hu
Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Szombat: 9.00-12.00
© 2007-2024 Onlineszerszam Promise Kft. Minden jog fenntartva | Impresszum WebDeb
dn dn dn dn dn dn dn dn dn
slider
Telefon
06 20 311 1995
Email
info@onlineszerszam.hu
Elérhetőségek